Privacy statement Connect Assuradeuren B.V.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Connect Assuradeuren B.V. heeft haar privacy statement daarop aangepast.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
De AVG verstaat onder persoonsgegevens alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk (levend) persoon.

Waarvoor gebruikt Connect Assuradeuren B.V. persoonsgegevens?
Als u een verzekering of een andere financiële dienst aanvraagt, vragen om persoonsgegevens.
Zonder deze gegevens komt de overeenkomst niet tot stand. Wij gebruiken uw gegevens om de verzekeringsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om schades te kunnen behandelen, om fraude te kunnen voorkomen en bestrijden, om (statistische) analyses te maken en voor communicatiedoeleinden die voortvloeien uit onze zorgplicht.

Verstrekken wij de gegevens ook aan anderen?
Soms verstrekken wij (een deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals (her)verzekeraars, expertisebedrijven, schadebehandelaars, schadeherstelbedrijven, uw adviseur, postbedrijven, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed.
Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken als verzekeringsbedrijf en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Denk daarbij aan de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.

Overeenkomsten met derden
Met andere partijen aan wie wij voor het aangaan, uitvoeren en beheren van de verzekeringsovereenkomst persoonsgegevens verstrekken, maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens, bijv. gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitoefening van onze taken als verzekeringsbedrijf.
Strafrechtelijke gegevens verwerken wij ook uitsluitend indien noodzakelijk voor hierboven genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële instellingen.
Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Samenwerking met aangesloten assurantiekantoren
Met assurantiekantoren die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Connect Assuradeuren B.V. en vermeld zijn op onze website delen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn, vastgelegd in verwerkersovereenkomsten als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst.

Stichting CIS
Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens raadplegen bij en doorgeven aan de Stichting CIS in Den Haag. CIS is de afkorting van het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens die wij nodig hebben om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren bewaren wij na het einde van de overeenkomst nog maximaal zeven jaar.

Gedragscode
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Daarbij houden wij ons aan de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code vindt u op verzekeraars.nl.
U kunt die ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: (070) 333 85 00.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of (deels) te laten verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, de verwerking er van laten beperken of uw persoonsgegevens over laten dragen aan een andere organisatie.

Wilt u hiervan gebruikmaken?
Stuur dan een verzoek naar Connect Assuradeuren B.V., T.a.v. de directie, Postbus 4108, 1620 HC  Hoorn.
Of mail uw verzoek naar: info@connect-assuradeuren.nl.
Stuur een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te beschermen.
Onze functionaris gegevensbescherming reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Vindt u dat Connect Assuradeuren B.V.de privacywetgeving niet goed naleeft?
Dan vragen wij u contact met ons op te nemen om uw verbetersuggesties met ons te bespreken.
U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

 

Daar wordt uw vereniging en het hele dorp beter van